Logo TBS Kutno

Pozostałe

  • RODO
  • Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.tbskutno.pl

Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-02-11
Data publikacji strony internetowej: 2018-07-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

2. nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,

3. opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,

4. grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie stron. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. W większości dostępnych przeglądarek po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL” oraz „+” nastąpi powiększenie strony, po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL” oraz „-” nastąpi pomniejszenie strony, wciśniecie jednocześnie CTRL” oraz „0” spowoduje uruchomienie strony w jej domyślnym rozmiarze.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny w dniu: 2021-11-02.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Rafał Tufalski, adres poczty elektronicznej: tbskutno@post.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 355 58 21 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać:
- sposób kontaktu,
- wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
- dane osoby zgłaszającej żądanie,
- jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna


Biuro TBS Sp. z o.o.: ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno

Do głównego wejścia prowadzi bezpośrednia droga dojazdowa. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy 7.30 - 15.30. Teren wokół budynku jest utwardzony. Tuż przed wejściem wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą schody zabezpieczone poręczą. Z uwagi na brak podjazdu dla wózków inwalidzkich, osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach mogą telefonicznie (24 355 58 16) umówić się na spotkanie z pracownikiem spółki, który zejdzie przed budynek.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.