Logo TBS Kutno

Pozostałe

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

TBS Sp. z o.o. obecnie zarządza 97 wspólnotami mieszkaniowymi oraz 1 Spółdzielnią Mieszkaniową. Łączna powierzchnia użytkowa zarządzanych zasobów to 129.000,00 m2. Łączna ilość zarządzanych lokali to 2595.

TBS Sp. z o.o. jako firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami gwarantuje kompleksową, obsługę administracyjno - prawną Waszej nieruchomości w oparciu o profesjonalne wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie. Zawarta umowa o zarządzanie zobowiązuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie do działań wyłącznie w interesie współwłaścicieli nieruchomości, zabezpieczając wszelkie potrzeby przy minimalnych kosztach niezbędnych do ich zapewnienia. Naszym priorytetem jest zadowolenie Klienta, a przy zarządzaniu nieruchomościami objawia się ono przez minimalizację kosztów utrzymania nieruchomości i zwiększenie jej dochodowości, przy jednoczesnej maksymalizacji jej użyteczności, bezpieczeństwa i wygody w korzystaniu. Przy wykonywaniu zarządu nieruchomością stosujemy przepisy prawa, standardy zawodowe, kierujemy się zasadami etyki zawodowej, a w szczególności zasadą ochrony interesu Właściciela Nieruchomości

Naszymi celami w zarządzaniu nieruchomością wspólną są:
 1. uczynienie Państwa osiedla przyjaznym dla Użytkowników i Gości;
 2. opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju nieruchomości;
 3. zachowanie wysokiego standardu nieruchomości i ciągłe jego podwyższanie;
 4. stworzenie lub usprawnienie istniejących procedur korzystania z nieruchomości;
 5. zapobieganie spadkowi wartości nieruchomości w czasie;
 6. optymalizacja kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości i dostaw mediów;
 7. tworzenie pozytywnego wizerunku nieruchomości na rynku mieszkaniowym.

Zakres usług świadczonych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie:

I CZYNNOŚCI ZARZĄDZANIA - W RAMACH CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU.
 1. prowadzenie ewidencji właścicieli,
 2. organizacja zebrań wspólnoty oraz ich obsługa,
 3. przygotowanie planu gospodarczego - budżetu
 4. prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej, sporządzanie bilansu rocznego dla Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości,
 5. sporządzanie okresowych rozliczeń kosztów zarządu dla poszczególnych właścicieli oraz kosztów dostawy mediów do mieszkań - centralne ogrzewanie, dostawa wody i wywóz ścieków, wywóz śmieci ... itp.
 6. windykacja należności,
 7. realizacja planu remontów - zbieranie ofert, nadzór nad realizacją wybranej przy udziale Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej oferty, zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
 8. usuwanie awarii i ich skutków,
 9. prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 10. zapewnienie wykonania obowiązkowych, okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie obowiązującymi przepisami.

II OBSŁUGA PORZĄDKOWO - KONSERWATORSKA
 1. utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz niezbędnej dla jego funkcjonowania części otoczenia,
 2. bieżące utrzymywanie w sprawności technicznej części wspólnych nieruchomości,
 3. pielęgnacja zieleni, - koszenie, nawożenie , przycinanie żywopłotów,
 4. odśnieżanie dojść do budynku, parkingu, chodników oraz usuwanie gołoledzi.
          Podstawą działania TBS Sp. z o.o. jest ścisła współpraca z Zarządem Nieruchomości oraz wszystkimi współwłaścicielami nieruchomości. Gwarantujemy czytelne i przejrzyste rozliczenie środków zasilających indywidualne konto Wspólnoty. Każdy współwłaściciel nieruchomości posiada nieograniczony dostęp do wszystkich dokumentów związanych z działalnością Wspólnoty. Wszelkie działania dotyczące remontów i modernizacji budynku są wykonywane w ścisłym porozumieniu z Zarządem Wspólnoty.Firma zapewnia stałą obsługę przez ekipy konserwatorsko - porządkowe, co pozwala utrzymać budynek w czystości oraz pełnej sprawności technicznej.
          TBS Sp. z o.o. to nie tylko zarządzanie - to pełna obsługa prawna, księgowa i finansowa. To również doradztwo, konsultacje oraz reprezentowanie Właściciela budynku wobec wszelkich władz, instytucji, sądów i urzędów. Szczegółowe uzgodnienia zawierane są w umowie, która jest sporządzana z chwilą podjęcia decyzji o powierzeniu zarządu nieruchomością wspólną firmie TBS Sp. z o.o.

Szanowni Państwo

W związku z restrukturyzacją administrowania nieruchomościami wynikającą z Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r., pragniemy Państwu przybliżyć proces prawny zarządzania nieruchomościami:
 1. Małe Wspólnoty Mieszkaniowe - do 7 lokali wydzielonych;
 2. Duże Wspólnoty Mieszkaniowe - od 8 lokali wydzielonych;
Pragniemy Państwu udzielić odpowiedzi na trzy najczęściej stawiane pytania:
 1. Co to jest wspólnota mieszkaniowa?
 2. Kto to jest zarządca nieruchomości?
 3. Czy ciąży na Waszej wspólnocie obowiązek zatrudnienia licencjonowanego zarządcy?

Ad.1. Co to jest wspólnota mieszkaniowa?

          Wspólnota powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia własności pierwszego lokalu w budynku wielolokalowym. Przepisy prawne reguluje Ustawa o własności lokali oraz Kodeks Cywilny. Wspólnota Mieszkaniowa posiada tzw. ułomną osobowość prawną, tzn. może pozywać do sądu i być pozywana. Wspólnota Mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (np. kredyt bankowy). Wspólnota Mieszkaniowa jest zaliczana do podmiotów gospodarki narodowej, w związku, z czym ma ustawowy obowiązek:
 1. posiadać numer statystyczny REGON;
 2. przekazywać do Urzędu Statystycznego roczne informacje o swoich zasobach mieszkaniowych na druku M-01-w;
 3. posiadać rachunek bankowy;
 4. dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP.
 5. składać deklaracje rozliczeniowe w Urzędzie Skarbowym (ustawowo Wspólnoty Mieszkaniowe są zwolnione z podatku dochodowego)
Każda Wspólnota Mieszkaniowa musi wybrać Zarząd (spośród członków Wspólnoty lub osobę fizyczną spoza grona Wspólnoty), który będzie reprezentował całą Wspólnotę na zewnątrz.


Ad.2. Kto to jest zarządca nieruchomości?

          Zarządca nieruchomości jest zawodem z przedwojennymi tradycjami. Z uwagi na powojenne rozwiązania systemowe stracił całkowicie swoje znaczenie. Rangę profesji zarządcy przywróciła ustawa o gospodarce nieruchomościami z sierpnia 1997 roku, regulująca zasady wykonywania tego zawodu poprzez nadawanie zawodowych licencji i poddanie zarządców rygorom odpowiedzialności zawodowej i karnej. Osoba ubiegająca się o licencję musi wykazać się wszechstronną wiedzą praktyczną i teoretyczną, odpowiednim stażem pracy i wykształceniem oraz przejść skomplikowaną trzy stopniową procedurę. Kandydat musi wykazać się znajomością prawa, budownictwa, ekonomii i finansów, oraz zagadnień z zakresu technicznego funkcjonowania budynku. Prawo nakazuje Zarządcom działać w interesie Klienta i tak decydować o majątku, by utrzymać go w stanie nie gorszym od wyjściowego i przyczyniać się do wzrostu jego wartości. Nad rzetelnością wykonywania zawodu zarządcy czuwa Państwowa Komisja Odpowiedzialności Zawodowej. Nieuczciwość i niekompetencja podlegają karze dyscyplinarnej włącznie ze stałą utratą licencji. Ustawa zobowiązuje licencjonowanych Zarządców do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, co ma na celu ochronę Właścicieli przed stratami finansowymi na skutek nieprawidłowego zarządzania.


Ad.3. Czy ciąży na Waszej wspólnocie obowiązek zatrudnienia licencjonowanego zarządcy?

           Sposoby zarządzania nieruchomością wspólną określa rozdział 4 Ustawy o własności lokali. Wspólnoty, w których liczba lokali nie jest większa niż 7, mogą samodzielnie wykonywać zarząd nieruchomością wspólną na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, art. 199-209. Wspólnoty te mogą również, z uwagi na złożoną problematykę finansowo-prawną procesu zarządzania nieruchomością, zatrudniać licencjonowanych zarządców.
Większe wspólnoty z mocy prawa mają obowiązek powołania zarządu nieruchomości. W celu prawidłowego zarządzania nieruchomością wskazane jest zatrudnienie licencjonowanego zarządcy.