Logo TBS Kutno

autor: admin informacje dodano: 2019-10-16 12:19:51

Badanie Sprawozdania Finansowego za 2019 rok

RADA NADZORCZA

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KUTNIE

ul. Wojska Polskiego 10a, 99 - 300 Kutno

zaprasza


do składania ofert, których przedmiotem będzie PRZEPROWADZENIE  BADANIA SPRAWOZDANIA  FINANSOWEGO  ZA  ROK 2019 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. Nr 395) w terminie do 31 marca 2020 roku.


Oferta powinna zawierać:
- informację o oferencie i o dotychczasowym doświadczeniu biegłego rewidenta wskazanego w ofercie do wykonania badania, w tym informację o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłego rewidenta z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego
z podaniem numeru i daty wpisu.
- łączną cenę netto w PLN za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem, uwzględniającą wszystkie koszty,
- wykaz badanych podmiotów z ostatnich 3 lat,
- referencje.

Pisemne oferty należy przesłać na adres Spółki: Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Wojska Polskiego 10 a, 99-300 Kutno lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki (II piętro, pokój nr 204) w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019" w terminie do 15 listopada 2019 r. do godz. 15:30.
 
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub odrzucenia oferty bez podania przyczyny i nie udziela odpowiedzi na oferty, których nie wybrano.

Bliższych informacji udziela Główny Księgowy Spółki - Pani Agnieszka Makuła

(tel. 24/355-58-11, e-mail: agnieszka.makula@tbskutno.pl).