Logo TBS Kutno

O Firmie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kutnie zostało utworzone 29 listopada 1995 roku. Podstawowym aktem prawnym regulującym proces powstania i funkcjonowania spółki jest Ustawa z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Założycielem Spółki jest Miasto Kutno, które posiada 100% udziałów.

Pierwszy etap działalności Spółki to podjęcie prac nad koncepcją zmian organizacyjno - prawnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - zakładu budżetowego, który był wówczas zarządcą i administratorem zasobów komunalnych. Spółka zatrudniała wówczas dwóch pracowników, była więc podmiotem słabym kadrowo i ekonomicznie (utrzymywana z dotacji gminy) aby móc skutecznie realizować inwestycje mieszkaniowe. Po dokonaniu oceny działalności oraz określeniu możliwości rozwoju TBS i MZGM opracowano strategię, która obejmowała likwidację MZGM, wyodrębnienie z dotychczasowego zakładu dwóch zorganizowanych części - administracyjną oraz remontowo - budowlaną, przejęcie przez TBS pracowników administracji wraz z dotychczas realizowanymi zadaniami oraz składnikami majątkowymi, prywatyzację działu remontowo - budowlanego.

Ostatecznie uchwałą Rady Miejskiej w lutym 1997 roku zlikwidowano MZGM, a utworzono Miejski Zakład Remontowo - Budowlany, który wchłonął dział remontowo - budowlany byłego MZGM. W kwietniu tegoż roku nastąpiło przejęcie przez TBS pracowników części administracyjnej a także zawarto z gminą umowę zlecenie na zarząd i administrację zasobami komunalnymi. Od tego momentu TBS Sp. z o.o. w Kutnie rozpoczęło działalność inwestycyjną oraz administracyjną substancji mieszkaniowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kutno, realizowało budownictwo wielorodzinne komunalne ze środków gminnych, jak również z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Od 01 stycznia 2005 roku Spółka przekazała do nowoutworzonego zakładu budżetowego - Zarządu Nieruchomości Miejskich w Kutnie administrację i zarząd lokalami mieszkalnymi komunalnymi i lokalami użytkowymi. TBS Sp. z o.o. w Kutnie od 01 stycznia 2005 roku zarządza nieruchomościami własnymi oraz zleconymi przez wspólnoty mieszkaniowe.

TBS Sp. z o.o. jako zarządca Wspólnot Mieszkaniowych kładzie szczególny nacisk na profesjonalizm obsługi Wspólnot Mieszkaniowych oraz realizację ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego tj. wykonywanie przedsięwzięć inwestycyjno - budowlanych w oparciu o kredyty z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.