Logo TBS Kutno

Wynajem lokali mieszkaniowych

WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH WYBUDOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW KFM, REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO

          TBS Sp. z o.o. w Kutnie zajmuje się budową mieszkań czynszowych tzn. mieszkań na wynajem. Formuła TBS - ów polega na tym, iż za 30% wartości mieszkania mają Państwo możliwość zamieszkania w nowym mieszkaniu. Lokale oddawane są w stanie gotowym do natychmiastowego zamieszkania. Mieszkania te spełniają normy w zakresie:
 1. właściwości energetycznych;
 2. minimalnych powierzchni przeznaczonych do zasiedlenia przez określoną liczbę osób;
 3. wyposażenia technicznego zarówno budynków jak i mieszkań.
          Pozostałe środki potrzebne do realizacji przedsięwzięć inwestycyjno - budowlanych Spółka pozyskuje z kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. To właśnie z tych środków pokrywane są pozostałe koszty budowy mieszkań.

Najemcą lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Spółki może być wyłącznie osoba fizyczna, jeżeli:
 1. osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości;
 2. dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przez Prezesa GUS, przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:
  a) o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  b) o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  c) o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

          Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla województwa łódzkiego ogłasza, co pół roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski". (art. 30. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego). Ostatnio ogłoszone przeciętne wynagrodzenie dla województwa łódzkiego w III kwartale 2019 roku wynosi 4.742,39 zł.

          Spółka może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.

          W pierwszej kolejności umowy najmu zawierane są z osobami, których dochód gospodarstwa domowego w miesiącu poprzedzającym datę zawarcia umowy najmu nie jest niższy niż:
 1. 200% najniższej emerytury w jednoosobowym gospodarstwie domowym;
 2. 150% najniższej emerytury w przeliczeniu na 1 osobę w dwuosobowym gospodarstwie domowym;
 3. 120% najniższej emerytury w przeliczeniu na 1 osobę w trzyosobowym gospodarstwie domowym;
 4. 110% najniższej emerytury w przeliczeniu na 1 osobę w czteroosobowym gospodarstwie domowym;
 5. 100% najniższej emerytury w przeliczeniu na 1 osobę w pięcioosobowym gospodarstwie domowym;
 6. 90% najniższej emerytury w przeliczeniu na 1 osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.
Wysokość najniższej emerytury jest określana na podstawie odrębnych przepisów.

Minimalna powierzchnia użytkowa mieszkań oddawanych w najem gospodarstwom domowym o określonej liczbie osób.
Liczba
osób w gospodarstwie domowym
Minimalna powierzchnia użytkowa jaką powinno posiadać mieszkanie oddawane w najem liczbie osób określonej w kolumnie 1
1 2
1 25,00 m2
2 32,00 m2
3 44,00 m2
4 52,00 m2
5 63,00 m2
6 i weięcej 69,00 m2


          Podstawą kwalifikacji jest złożenie w Spółce przez osobę ubiegającą się o najem lokalu, wniosku (wniosek o przydział mieszkania oraz inne dokumenty można pobrać ze strony internetowej - menu POBIERZ) zawierającego:
 1. wykaz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania;
 2. deklarację o dochodach gospodarstwa domowego wnioskodawcy z ostatniego miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku;
 3. informacje o warunkach mieszkaniowych wnioskodawcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.

          Wnioskodawca oraz każda osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkania, posiadająca w dniu złożenia wniosku tytuł prawny (umowę najmu) do lokalu stanowiącego własność Miasta Kutno, obowiązana jest dołączyć do wniosku oświadczenie o zobowiązaniu do opuszczenia tego lokalu z dniem objęcia lokalu w Spółce. Termin i miejsce składania wniosku podawany jest do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w prasie lokalnej, stronie internetowej TBS oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kutno i Spółki. Wnioski o wynajęcie mieszkań rozpatrywane są przez Komisję Mieszkaniową w składzie co najmniej trzech osób, powoływaną przez Zarząd Spółki. Członkami Komisji nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki.

          Kwalifikacja przyszłych najemców lokali mieszkalnych w Spółce, spełniających warunki, prowadzona będzie z uwzględnieniem priorytetów podanych w kolejności jak następuje:
 1. osoby fizyczne wskazane przez partycypanta w kosztach budowy lokalu;
 2. osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu stanowiącego własność Miasta Kutno, które zobowiązały się opuścić ten lokal z dniem objęcia lokalu w Spółce;
 3. osoby umieszczone na listach osób uprawnionych do objęcia lokalu komunalnego, sporządzonych zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

          Po zakończeniu procedury kwalifikacji, Komisja tworzy projekt listy osób zakwalifikowanych do lokali w Spółce i ogłasza go, poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Spółki. W terminie 14 dni od daty ogłoszenia projektu listy, osobom, które nie zostały umieszczone na liście, przysługuje prawo wystąpienia za pośrednictwem Spółki do Komisji o ponowne rozpatrzenie ich wniosku. Wnioski o ponowne rozpatrzenie złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Komisja zobowiązana jest rozpatrzyć wystąpienia, o których mowa oraz poinformować zainteresowanych w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie w Spółce. Po rozpatrzeniu wystąpień, projekt listy osób zakwalifikowanych do objęcia lokalu, staje się listą ostateczną. Z osobami znajdującymi się na liście, zawarte zostaną umowy przedwstępne określające warunki objęcia przyszłego lokalu, w tym obowiązek wniesienia kaucji. W dniu zawarcia umowy najmu, osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego ma obowiązek przedstawienia Spółce dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których wyżej mowa. W przypadku ich nie spełnienia Spółka odmówi zawarcia umowy najmu. Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych do objęcia lokalu, obowiązane są zgłaszać Spółce wszelkie zmiany okoliczności mających wpływ na zawarcie umowy najmu.

Zasady najmu

          Najemca jest zobowiązany składać Spółce raz na dwa lata, w terminie do 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować Spółkę niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Na żądanie Spółki najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana przedstawiać zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.
W przypadku gdy:
 1. złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, Spółka wypowiada mu umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić Spółce miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłby, gdyby umowa nie została rozwiązana,
 2. gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, lub wykaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość podaną wyżej, Spółka może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu.

          Powyższe przepisy stosuje się również, gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, jak też dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć, lub które powinny być przez składających deklarację przechowywane w celu udostępnienia na żądanie Spółki, stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące deklarowania dochodów przy ustalaniu wysokości dodatków mieszkaniowych.

          Umowa najmu może przewidywać obowiązek wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opróżnienia lokalu. W sprawach nie uregulowanych w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego o najmie. Zasady najmu stosowane w Spółce, a nie unormowane w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

          W odniesieniu do zasobów należących do Spółki maksymalna wysokość czynszu regulowanego za najem nie może być wyższa w skali roku niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5, pkt 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych Spółki są ustalane przez zgromadzenie wspólników Spółki.